Náměstí 24, 384 51 Volary,
tel. 388 333 261,
knihovnavolary@centrum.cz

 

Knihovní řád

 

V souladu se zřizovací listinou Městské knihovny ve Volarech, schválenou zastupitelstvem města usnesením ze dne 30. 9. 2002 a podle § 4, odst. 6 zákona č. 257/2001 Sb. (knihovní zákon), je vydán tento knihovní řád.

 

I.

Základní ustanovení

 

Čl. 1

Poslání a činnost knihovny

 

Knihovna je knihovnou základní ve smyslu § 3 a 12 zákona č. 257/2001 Sb. (knihovní zákon) a je zřízena za účelem poskytovat rovným způsobem všem občanům bez rozdílu veřejné knihovnické a informační služby (dále jen služby) vymezené v § 2, 4 a 14 knihovního zákona.

 

ČI. 2

Veřejné knihovnické a informační služby

 

1. Knihovna poskytuje uživatelům veřejné knihovnické a informační služby tak, jak jsou vymezeny v příslušných ustanoveních knihovního zákona. Jsou to zejména:

a) výpůjční služby

b) meziknihovní služby

c) informační služby

        informace o katalozích, fondech a využívání knihovny

        informace z oblasti veřejné správy

        informace bibliografického a faktografického charakteru,      

        sestavování rešerší

        informace z vnějších informačních zdrojů pomocí Internetu

        (informace z oblasti knihovnictví, státní správy a   

        informace z databází, ke kterým má knihovna bezplatný

        přístup)

d) propagační služby

        pořádání přednášek, besed a podobných akcí pro uživatele

 

2. Veškeré finanční částky (manipulační poplatky, sankční poplatky apod.) jsou knihovnou účtovány ve výši stanovené Ceníkem, který je přílohou č. l tohoto KŘ v souladu s požadavkem § 4, odst. 2 až 4 zák. č. 257/2001 Sb., knihovního zákona, tzn.,že úhradu za ně může požadovat jen do výše skutečně vynaložených nákladů.

  

II.

Uživatelé knihovnických a informačních služeb

 

Čl. 3

Registrace uživatele

 

1. Uživatelem knihovny se může stát každá fyzická nebo právnická osoba vydáním průkazu uživatele na základě vyplněné přihlášky ověřené knihovníkem podle osobních dokladů uživatele.

2. Knihovna vyžaduje k registraci následující osobní údaje: jméno, příjmení, bydliště, rodné číslo nebo datum narození.

3. Děti do 15 let se stanou uživatelem na základě písemného souhlasu zákonného zástupce.

4. Knihovna je oprávněna zpracovávat osobní údaje uživatelů na základě registrace na Úřadu pro ochranu osobních údajů, Havelkova 22, 130 00 Praha 3.

5. Osobní údaje uživatelů bude knihovna zpracovávat podle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, k čemuž zřizovatel schválí Směrnici o ochraně osobních údajů v knihovně, která je přílohou tohoto KŘ.

 

Čl. 4

Základní povinnosti a práva uživatelů knihovny

 

1. Uživatelé jsou povinni řídit se KŘ a dodržovat pokyny knihovníka. Musí se podrobit stanoveným opatřením, která jsou potřebná pro udržení pořádku a ochranu majetku. Jsou povinni zachovat v prostorách knihovny klid a pořádek.

2. Jestliže uživatel nedodržuje tato opatření, může být dočasně nebo trvale zbaven práva používat služeb knihovny. Tím není zbaven odpovědnosti za způsobenou škodu a povinnosti nahradit ji podle platných předpisů.

3. Připomínky, podněty a návrhy k práci knihovny je možné podávat písemně nebo ústně knihovníkovi.

 

Čl. 5

Pokyny pro využívání výpočetní techniky

 

1. Čtenáři mají možnost využívat počítačových prostředků k získávání informací prostřednictvím sítě Internet a CD-ROM z fondu knihovny.

2. Uživatel Internetu musí uhradit stanovený poplatek, práce s CD ROM poplatku nepodléhá.

3. Uživateli je zakázáno kopírovat a distribuovat části operačního systému knihovny a nainstalovaných aplikací a programů v knihovně.

4. Uživatel může kopírovat na formátované diskety (zakoupené v knihovně) informace získané z bází dat zpřístupněných v Internetu.

5. Uživatel nese plnou odpovědnost za své případné zásahy do konfigurace počítače, které by jakýmkoliv způsobem mohly mít vliv na provoz počítače, dále je uživatel plně odpovědný za škody vzniklé jeho neodbornou manipulací s prostředky výpočetní techniky včetně škod způsobených jím zanesenými počítačovými viry.

6. Získané informace a data (v jakékoliv formě, na jakémkoliv médiu) slouží výhradně k osobní potřebě uživatele a k jeho studijním účelům. Není povoleno je jakýmkoliv způsobem dále rozšiřovat, rozmnožovat, kopírovat, půjčovat, sdílet, distribuovat (ani v počítačové síti), prodávat nebo jinak využívat ke komerčním účelům.

7. Uživatel je povinen respektovat autorskoprávní ochranu dat (viz. zákon č. 121/2000 Sb. - autorský zákon).

 

III.

Výpůjční řád

 

ČI. 6

Zpřístupňované knihovní dokumenty

 

1. Knihovna půjčuje knihovní a zvukové dokumenty (dále jen dokumenty) z vlastního knihovního fondu, z knihovního fondu jiné knihovny prostřednictvím meziknihovních služeb nebo prostřednictvím výměnných souborů a čtečku elektronických knih.

2. Meziknihovní službu zprostředkuje knihovna na požádání uživatelů podle § 14 KZ, vyhlášky Ministerstva kultury č. 88/2002 Sb. a metodických pokynů NK ČR.

 

ČI. 7

Rozhodnutí o půjčování 

1. Mimo knihovnu si může uživatel půjčit všechny dokumenty uvedené v čl. 6 odst. 1 tohoto KŘ s výjimkou dokumentů:

   a) kterým by hrozilo nebezpečí nenahraditelné ztráty nebo poškození

   b) které jsou zapotřebí k běžnému provozu knihovny

   c) jejichž půjčování by bylo v rozporu s obecnými právními předpisy (porušení autorských práv, šíření fašistické, rasistické, pornografické literatury apod.)

   d) které byly vypůjčeny z jiných knihoven prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby s podmínkou výpůjčky pouze v prostorách knihovny 

 

Čl. 8

Postupy při půjčování  

1. Před převzetím výpůjčky si má uživatel dokument prohlédnout a ihned ohlásit všechny závady.

2. Dokument, který je půjčen jinému uživateli, knihovna podle možností a na žádost uživatele rezervuje. Žádá-li stejný dokument najednou více uživatelů, stanoví se pořadí podle času podání objednávky. 

 

Čl. 9

Výpůjční lhůty

 

1. Výpůjční lhůta pro půjčování mimo knihovnu je šest týdnů (tj. 42 dnů), u periodik 1 týden, u čtečky elektronických knih 14 dnů bez možnosti dalšího prodloužení. Výpůjční lhůta ostatních dokumentů může být prodloužena až třikrát, požádá-li o to uživatel před jejím uplynutím a nežádá-li dokument další uživatel.

2. Knihovna je oprávněna bez udání důvodů stanovit kratší výpůjční lhůtu, případně žádat vrácení půjčeného dokumentu před uplynutím výpůjční lhůty.

  

Čl. 10

Vrácení vypůjčeného dokumentu

 

1. Uživatel je povinen vrátit vypůjčený dokument v takovém stavu, v jakém si jej vypůjčil. Jinak nese odpovědnost za všechny zjištěné závady a je povinen uhradit knihovně náklady na opravu dokumentu, popřípadě uhradit škodu jako při ztrátě dokumentu.

2. Je zakázáno zpracovávat text graficky podtrháváním, zvýrazňováním, psaním poznámek na okraj nebo jiným způsobem do vypůjčeného dokumentu zasahovat.

 

 Čl. 11

Práva a povinnosti uživatelů pro půjčování mimo knihovnu

 

1. Pro půjčování knihovních fondů platí ustanovení občanského zákoníku o půjčování věcí.

2. Uživatel nesmí vypůjčený dokument půjčovat dalším osobám. Ručí za něj po celou dobu výpůjčky.

3. Uživatel ručí za vypůjčený dokument do té doby, dokud má knihovna o výpůjčce záznam v automatizovaném výpůjčním systému.

4. Vrací-li uživatel vypůjčený dokument výjimečně poštou, je povinen je řádně zabalit a poslat doporučeně, nebo zásilku pojistit. Za zásilku ručí až do okamžiku, kdy ji knihovna převzala a nezjistila závady.

5. Jestliže uživatel nevrátí půjčený dokument ve stanovené lhůtě, účtuje knihovna uživateli poplatek z prodlení (poplatek za upomínku).

6. Jestliže uživatel ani po upomenutí půjčený dokument nevrátí, bude se vrácení vymáhat právní cestou. Při vymáhání půjčeného dokumentu právní cestou účtuje knihovna manipulační poplatek jako náhradu za náklady spojené s přípravou tohoto vymáhání i náklady právního zastoupení.

7. Do vypořádání pohledávek má knihovna právo pozastavit uživateli poskytování všech služeb.

  

Čl. 12

Reprografické a jiné kopírovací služby

1. Knihovna může podle povahy dokumentu nahradit jeho půjčení kopií.

2. Knihovna může pro svého uživatele objednat zhotovení kopie v českých knihovnách.

nebo v zahraničí. Objednávka kopie v tomto případě podléhá ustanovením o meziknihovních službách. Uživatel, pro kterého byla tato kopie zhotovena, je povinen s ní zacházet v souladu s ustanoveními autorského práva a v souladu s ustanoveními knihovny, jež kopii zhotovila.

3. Uživatel, pro kterého byla kopie zhotovena, je povinen s ní zacházet v souladu s ustanoveními zákona č. 121/2000 Sb. - autorský zákon. 

 

IV.

Postihy nedodržení ustanovení knihovního řádu

 

Čl. 13

Ztráty a náhrady

 

1. Uživatel je povinen bezodkladně hlásit ztrátu nebo poškození dokumentu a ve lhůtě stanové knihovnou nahradit škodu.

2. O způsobu náhrady dokumentu rozhoduje knihovna. Může požadovat náhradu škody uvedením do původního stavu obstaráním náhradního výtisku téhož dokumentu ve stejném vydání a vazbě nebo vázané kopie ztraceného dokumentu. Jestliže uvedení do původního stavu není možné nebo účelné, může knihovna požadovat jako náhradu totéž dílo v jiném vydání, jiné dílo, anebo finanční náhradu.

3. Knihovna je oprávněna žádat náhradu v hodnotě celého dokumentu, i když se způsobená škoda týkala jen části dokumentu (např. ztráta jednoho svazku z vícesvazkového dokumentu).

4. Uživatel je povinen hradit i všechny náklady, které knihovně v souvislosti se ztrátou vznikly.

5. Do vyřešení způsobu nahrazení ztráty a uhrazení všech pohledávek má knihovna právo pozastavit uživateli poskytování všech služeb.

 

Čl. 14

Poplatky za přestupky proti Knihovnímu řádu

 1. Poplatek z prodlení:

   - povinnost platit poplatek z prodlení nastává dnem, který následuje po skončení stanovené výpůjční lhůtu

   - pro vybírání poplatků je rozhodující výpůjční lhůta, nikoli doručení upomínky jednotlivým uživatelům je možné poplatek z prodlení prominout, nepřesáhlo-li překročení výpůjční lhůty 14 dnů a zpoždění způsobily vážné příčiny

2. Vymáhání nevrácených výpůjček:

   - nezávisle na vymáhání poplatků z prodlení vymáhá knihovna upomínkami vrácení dokumentů. Po čtyřech bezvýsledných upomínkách následuje vymáhání právní cestou

3. Ztráta průkazu uživatele:

   - za manipulaci a vystavení duplikátu průkazu uživatele ztraceného v období jeho platnosti se účtuje manipulační poplatek

  

Čl. 15

Náhrada všeobecných škod

 1. Uživatel je povinen nahradit škodu zaviněnou přímo nebo zanedbáním povinností. 

 2. Za škody způsobené na ostatním majetku knihovny odpovídá uživatel podle obecně platných předpisů.

 

 V.

Závěrečná ustanovení

 

1. Výjimky z KŘ povoluje vedoucí knihovny po projednání v Radě města.

2. Nedílnou součástí KŘ jsou přílohy č. l, 2 a 3.

3. Zrušuje se Výpůjční řád ze dne 1. 1. 1999.

4. Tento Knihovní řád platí na dobu neurčitou.

5. Tento Knihovní řád schválila usnesením rada města dne 15. 05. 2013.

  

VI.

Přílohy Knihovního řádu

 

1. Ceník placených služeb a poplatků.

2. Směrnice o nakládání s osobními údaji uživatelů knihovny.

3. Pravidla půjčování a používání čtečky elektronických knih.

                                                                    

                                                                                                   Příloha č. 1 Knihovního řádu

   

Ceník placených služeb a poplatků

Každý čtenář po obdržení přihlášky do knihovny zaplatí poplatek tzv. zápisné. Jedná se o roční zápisné, platné rok ode dne zaplacení, a to:

              Dospělí                                 80,- Kč

              Děti                                      40,- Kč

              Studenti, důchodci                 40,- Kč

              Důchodci nad 70 let               zdarma

(Usnesení Rady města ze dne 18. 10. 2006 s platností od 1. 11. 2006) 

Dojde-li ke ztrátě čtenářského průkazu, je čtenář povinen to ohlásit knihovně. Při vydání nového průkazu zaplatí čtenář:

Čtenářský průkaz - při první ztrátě   20,- Kč

                           - při další ztrátě  50,- Kč 

 

Půjčení čtečky elektronických knih - vratná záloha za zapůjčení                              1.000,- Kč.

Výpůjční lhůta čtečky elektronických knih                                                              2 týdny.

Ztráta nebo poškození čtečky elektronických knih se řídí smluvním vztahem při realizaci výpůjčky.

(Usnesení Rady města ze dne 15. 5. 2013 s platností od 1. 6. 2013)

 

Jestliže čtenář vypůjčené informační prameny včetně zvukových dokumentů nevrátí ve stanovené lhůtě, účtuje knihovna čtenáři poplatek z prodlení. Pro vybírání poplatků je rozhodující výpůjční lhůta, nikoli doručení upomínky.

I. ústní upomínka             0 Kč po uplynutí 42 dnů od data vypůjčení      

II. písemná upomínka     20,- Kč po uplynutí 55 dnů od data vypůjčení

III. písemná upomínka    30,- Kč po uplynutí 70 dnů od data vypůjčení

IV. písemná upomínka   50,- Kč po uplynutí 84 dnů od data vypůjčení

(Usnesení Rady města ze dne 29. 6. 2011 s platností od 1. 7. 2011)

Čtečky elektronických knih 10,- Kč za každý den, o který byla překročena stanovená výpůjční lhůta.

 

Při ztrátě dokumentu nebo jeho poškození účtuje knihovna (kromě ceny dokumentu) jako náhradu:

- za knihovnické zpracování knihovního dokumentu (odpis) poplatek  50,- Kč

- za knihovnické zpracování zvukového dokumentu (odpis) poplatek 100,- Kč

 za poškození čárového kódu 20 Kč

 

Připojení na Internet zdarma.

(Usnesení Rady města ze dne 28. 1. 2009 s platností od 1. 2. 2009)

 Čtenáři využívající meziknihovní výpůjční službu zaplatí poplatek

(náklady na poštovné) za jednu zásilku 50,- Kč.

(Usnesení Rady města ze dne 29. 6. 2005 s platností od 1. 7. 2005)

 

 Tištěné výstupy z databází městské knihovny:

 1 strana - text, černobílý tisk   5,- Kč

 1 strana - barevný tisk           10,- Kč

  

                                                                                                        Příloha č. 2 Knihovního řádu

 

 Směrnice o nakládání s osobními údaji uživatelů knihovny ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

 

Městská knihovna Volary

 

1.  Osobním údajem je podle § 4 zákona jakýkoliv údaj, který se týká konkrétní osoby, jejíž identitu lze z osobních údajů přímo či nepřímo určit. Osobními údaji tedy jsou v podmínkách městské knihovny zejména identifikační a adresní údaje čtenářů a uživatelů služeb knihovny nebo údaje o jejich výpůjčkách či jiných transakcích.

2.  Knihovna v souvislosti s ochranou svého majetku, zejména pak knihovního fondu půjčovaného čtenářům absenčně a při poskytování kvalitních služeb musí registrovat své uživatele, což znamená, že zaznamenává jejich osobní data a zpracovávají je.

3.  Knihovna musí čtenáře informovat ihned (při registraci), že o něm bude zpracovávat informace. Musí mu sdělit účel jejich zpracování a musí získat jeho souhlas s tímto zpracováním.

4.  Knihovna k registraci požaduje tyto údaje:

             - jméno a příjmení

             - adresu trvalého bydliště

             - rodné číslo nebo datum narození

5.  Uživatel může poskytnout i další údaje tzv. kontaktní údaje tj. telefon, e-mail), které zkvalitní nabízené služby knihovny.

6.  Knihovna může požádat i o další údaje (např. vzdělání, povolání, škola apod.), které použije pouze pro statistické účely.

7.  Knihovna pracuje v automatizované knihovní síti a uchovává tyto originální písemnosti:

             - přihlášku čtenáře

             - účetní doklady

     Písemnosti jsou uchovávány ve služebních prostorách knihovny a přístup k nim má pouze zaměstnanec knihovny. Knihovna pracuje v automatizované knihovní síti - počítačové databáze - dokumentují údaje výše uvedené, data jsou chráněna antivirovou ochranou a systémem bezpečnostních kopií.

8.  Knihovna zpracovává osobní údaje čtenářů ve výše uvedeném rozsahu od okamžiku, kdy čtenář předá knihovně vyplněnou přihlášku.

9.  Ukončení ochrany osobních údajů:

             - pokud čtenář požádá o ukončení zpracování svých osobních údajů

             - čtenář má vypořádány všechny své závazky vůči knihovně a požádá o částečnou likvidaci svých osobních údajů

10. Pokud čtenář zjistí, že došlo k porušení povinností ze strany knihovny, má právo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů s žádostí o zajištění opatření k nápravě.

 

  

Příloha č. 3 Knihovního řádu

 

Pravidla půjčování a používání čtečky elektronických knih

 1. Čtečka elektronických knih (dále čtečka) je k dispozici k prezenčním i absenčním výpůjčkám. Výpůjčka je realizována prostřednictvím automatizovaného knihovního systému v Městské knihovně Volary.
 2. Absenčně je čtečka půjčována na dobu 14 dnů bez možnosti dalšího prodloužení.
 3. Čtečku si může půjčit každý čtenář starší 15 let, který má platnou registraci s dobou trvání 1 rok a nemá vůči knihovně žádný závazek.
 4. Na jednu platnou registraci si je možné půjčit pouze jednu čtečku.
 5. Absenční výpůjčky čtečky budou realizovány na základě Smlouvy o výpůjčce (dále jen Smlouva) mezi čtenářem a knihovnou, ve které jsou stanoveny veškeré podmínky.
 6. Čtenář je povinen prokázat při půjčování i vracení čtečky svoji totožnost platným průkazem totožnosti.
 7. Při výpůjčce skládá čtenář kauci ve výši 1.000,- Kč, která mu bude vrácena při návratu čtečky.
 8. Čtenář je povinen vrátit čtečku ve stanoveném termínu. V případě překročení výpůjční doby je povinen zaplatit sankční poplatek ve výši stanovené Ceníkem a Smlouvou.
 9. Čtečka je půjčována pouze s elektronickými knihami, jejichž obsah představuje volné dílo z hlediska autorských práv. Čtenář není oprávněn elektronické knihy ze čtečky mazat ani přidávat. Za neoprávněné využití autorsky chráněného díla odpovídá čtenář.
 10. Čtenář je povinen zacházet se čtečkou podle přiloženého návodu. Čtenář nesmí měnit nastavení čtečky.
 11. Čtenář je povinen dbát na to, aby čtečka nebyla poškozena a aby nedošlo k její ztrátě či odcizení.
 12. Při půjčování a vracení je zkontrolována funkčnost čtečky. Čtečka je půjčována plně nabitá a při jejím vracení musí být také plně nabitá.
 13. Čtečku vrací uživatel plně nabitou z důvodu kontroly funkčnosti a s vymazanými poznámkami. Při porušení této podmínky nebude čtečka převzata a uživatel musí čtečku připravit dle podmínek uvedených ve Smlouvě.
 14. V případě poškození čtečky nebo jejího příslušenství je čtenář povinen uhradit škodu podle obecně závazných právních předpisů a ve výši v souladu s obecně závaznými právními předpisy. Stejně tak platí pro případ zničení čtečky nebo jejího příslušenství a ztráty čtečky nebo příslušenství čtečky.
 15. V případě poškození nebo ztráty čtečky popř. jejího příslušenství, je uživatel povinen uhradit vzniklou škodu v plné výši dle Smlouvy.
 16. Čtenář není oprávněn půjčovat čtečku třetím osobám.

(Usnesení Rady města ze dne 15. 5. 2013 s platností od 1. 6. 2013)

 

Upozorňujeme čtenáře a uživatele knihovny,

že v termínu


od 26. 11. do 31. 12. 2018

bude knihovna uzavřena


z důvodu prováděné revize knihovního fondu.

Děkujeme za pochopení.
Palán Aleš, Šibík Jan: Raději zešílet v divočině
Palán Aleš, Šibík Jan: Raději zešílet v divočině
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one